Общество

Сэрэгшын нэрэ мүнхэ

10 июня 96

Манай уласhаа сэрэгэй тусхай ябуулгада эрэлхэг зориг гаргажа, өөрынгөө ами наһа хайрлангүй, баатарай үхэлөөр унаһан сэрэгшэд олон, тэрэ тоодо ахалагша лейтенант Андрей Токтохоев. Тэрэ хадаа сэрэгэй тусхай ябуулгын үедэ баатаршалга гаргаһанайнгаа түлөө «Эрэлхэг зоригой» орденоор наһан бараһанайнгаа хойно шагнагдаһан байна. Энэ шагнал абадань барюулагдаа. Орден барюулһан Улаан-Үдэ хотын Октябриин хороогой захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Андрей Муравьев сэрэгшын гэр бүлэдэ гашуудалаа мэдүүлээ. Андрей Токтохоев 2022 оной июлиин 7-до дайсанай ара талада байлдаанда наһа бараһан юм. Баатар сэрэгшын нэрэ хэтэдээ түрэлхидэй, нютагаархидай, нүхэдэй сэдьхэлдэ үлэхэ.