Общество

Буряад наадануудай ʏдэр

7 июня 161

Ургажа ябаһан улаан бургааһадтаа буряад арадайнгаа ёһо заншал багаһаань хойшо заажа, хѳѳрэжэ, саашадаа  сахижа ябахыень захиха гээшэ шухала болонхой. Соёл-болбосоролой «Амар мэндэ» түб энэ сэдэбээр ехэхэн ажал ябуулжа байдагынь мэдээжэ. Зунай амаралгын талмайн ээлжээтэ хэшээлдэ ʏхибʏʏд буряад наадануудтай тодорхойгоор танилсаба. Шабинар бʏхэниинь буряад наадаараа һонирхожо, эдэбхитэйгээр наадана. Улаан-Үдэ хотын «Амар мэндэ» тʏбтэ буряад хэлэндэ дуратай, буряад соёлоо сахидаг бэрхэ хүүгэд ябадаг. Эндэ багшанарынь үхибүүдэйнгээ мэдэсэ,  шадабариие дээшэлүүлжэ, дэмжэн үргэжэ байдаг юм.  Тʏбэй хʏʏгэдэй зунай амаралгын талмай июниин 29 болотор ажаллаха гэжэ һануулнабди.