Общество

Үргэлжэлһэн зохёолой мүрысѳѳн

24 мая 147

Нангин тоонто нютаг, эхэ эсэгэ, буряад хэлэеэ хүгжѳѳлгэ гэхэ мэтэ тон лэ буряад арадай хүндүүлхэй асуудалнуудаар үргэлжэлһэн зохёол бэшэгшэд Үндэһэтэнэй номой санда сугларжа, өөрын зохёолнуудаа дурадхаба. Тус мүрысѳѳн Бүгэдэ буряадай «Алтаргана» нааданай хэмжээндэ заншалта ёһоороо эмхидхэгдэһэн байна. Мүрысөөндэ хабаадагшад наһанай талаар хоёр бүлэг боложо хубаараа: 16 наһанһаа 35 наһа хүрэтэр, 35 наһанһаа дээшэ наһатай зон болотор. Буряад ТВ субагай сурбалжалагша Гэрэлма Жигдылмеева «Эхын уялга» гэһэн зохёол бэшэжэ, баһал шадалаа туршаха гэжэ бодоо.  Залуушуулай наһанай зэргэдэ 6, 35 наһанһаа дээшэ наһатай зоной дунда 16 ажал ороһон байна. Эрхимэй эрхимүүдые шэлэжэ абахын тула хабаадагшадай дунда үгтэһэн саг болзор ба сэдэбтэ шууд бэшэлгэ үнгэргэгдөө.  Мүрысѳѳнэй дүнгүүдээр эрхимэй тоодо ороһон гурбан зохёолшодто урмашуулгын болон мүнгэн шангууд барюулагдаа. Хоёр наһанай зэргэдэ илалта туйлаһан Гэрэлма Жигдылмеева ба Галина Цыренова гэгшэд Монгол ороной Булган аймагта үнгэрхэ Бүгэдэ буряадай «Алтаргана» нааданда Буряад Уласаа тулѳѳлхэ.