Общество

Олзын хэрэг эрхилэгшэдэй һайндэр

24 мая 122

Буряад Уласай үйлэдбэриин, худалдаа наймаанай болон хүрэнгэжүүлгын яаман «Мой бизнес» гэһэн түбтэй хамта Буряадайнгаа урдаа хараха олзын хэрэг эрхилэгшэдые мэргэжэлтэ һайндэрөөрнь амаршалжа, Улаан-Үдэ хотын томо үйлэдбэринүүдтэй танилсуулжа, һүүлээрнь баярай бэшэгүүдые барюулба. Уласаймнай бүхы аймагуудһаа 100-һаа үлүү олзын хэрэг эрхилэгшэд Баярай бэшэгүүдтэ  хүртэһэн байна. Тэдэнэй тоодо тортнуудые баридаг Эльвира Очирова. Баярай бэшэгтэ мүн лэ Улаан-Үдын олзын хэрэг эрхилэгшэ Тимур Очиров хүртэжэ, ехэ баяртай байһанаа мэдүүлбэ.Яруунын аймагта мяханай зүйлнүүдые гаргадаг үйлэдбэриин захирал Марианна Цыдыпдоржиева мүн лэ баярай бэшэгтэ хүртэжэ, «Мой бизнес» гэһэн түбтэ туһа хүргэжэ байһандань баяраа мэдүүлээ. Шагнал барюулгын ёһололой һүүлдэ олзын хэрэг эрхилэгшэд Буряад Уласай Үйлэдбэриин паркын газаа нарһануудые һуулгаа. Буряад Уласай үйлэдбэриин, худалдаа наймаанай болон хүрэнгэжүүлгын сайдшье Виктор Винокурцев нарһа һуулгаһан байна. Буряад Уласай үйлэдбэриин, худалдаа наймаанай болон хүрэнгэжүүлгын яаман «Мой бизнес» гэһэн түбтэй хамта «Малое и среднее предпринимательство» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжэндэ тус хэмжээ ябуулга үнгэргэбэ.