Общество

Мүрысөөнэй дүнгүүд

23 мая 207

Улаан-Үдэ хотын һунгамалнуудай зүблэл өөрынгөө телеграм-субагта Илалтын үдэртэ зорюулһан мүрысөө  эмхидхэһэн байна. Удхань гэбэл, майн 1-һээ 11 болотор, үдэр бүри һунгамалай үзэг барижа харуулхада, уншагша  тэрэ үзэгүүдээрнь «Истребитель» гэһэн үгэ зохёохо байгаа. Тиигэжэ майн 22-то Улаан-Үдэ хотын захиргаанда һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Чимит Бальжинимаев түрүүлэгшын орлогшо Анатолий Белоусов хоёр мүрысөөндэ шалгарагшадые баяр ёһололой оршондо шагнаба. Һонирхолтойнь юуб гэхэдэ, дээдэ шанда хүртэһэн Дмитрий Краснопеев энэ мүрысөөндэ хоёрдохи жэлээ илажа гараба. Тус мүрысөөндэ хабаадаһан Жаргал Саганов «За творческий подход» гэһэн номинацида тусхай шанда хүртэжэ, Улаан-Үдэ хотын һунгамалнуудай зүблэлэй зүгһөө тусхай бэлэгээр урмашуулагдаа. Тэрэ хадаа клип зохёоһон байна. Улаан-Үдэ хотын һунгамалнуудай зүблэл тус мүрысөөн гурбадахи жэлээ үнгэргэбэ. Бэлэгүүдынь һунгамалнуудай мүнгөөр абтадаг гэжэ һануулнабди. Саашадаа зүблэл үшөө һонин мүрысөөнүүдые үнгэргэжэ байхаар түсэблэнэ.