Общество

Ага нютагаархидай спартакиада

22 мая 155

Υнгэрɵɵшэ амаралтын ʏдэрнʏʏдтэ Агын тойрогой эблэл тамирай наада ʏнгэргэбэ. Улаан-Υдэ хотын тʏбэй стадион дээрэ 24 нютагай хабаадагшад тамирай элдэб янзануудаар мʏрысэжэ, шалгархаяа оролдоо. Бʏхыдɵɵ хабаадагшад 8 тамирай янзаар мʏрысɵɵ. Агын тойрогһоо гарбалтай аад, Буряад Уласта ажаһуудаг зон жэл бүри олоороо сугларжа, нютагайнгаа найр нааданда эдэбхитэйгээр хабаададаг заншалтай.Мʏрысɵɵнэй дʏнгʏʏдээр тʏрʏʏшын һуурида гараһан Зʏдхэли нютагаархидта 50 мянганай мүнгэн шан барюулагдаа. 2-дохи һуури эзэлһэн Хʏнхэр нютагаархид 30 мянганда, 3-дахида гараһан Хара-Шэбэрэйхид 20 мянган түхэригтэ хүртэжэ урмашаба.