Общество

ТОС «Добрый»

21 мая 149

Хяагтын аймагай Сүбэгтын нютагай засагай байгууламжада 6 ТОС тоологдоно, тэрэнэй нэгэн хадаа 2020 ондо байгуулагдаһан «Добрый» гэһэн ТОС. Нэн түрүүн, тэдэнэр гансал наһатайшуулда туһаламжа хүргэдэг байһан һаа, мүнөө ажалаа үргэдхэжэ, энэ ТОС байгуулаа. Тиихэдэ энэ ТОС гэртэхинэй харууһагүй үлэһэн үхибүүдтэ туһа хүргэхэ «Добрый» түбэй дэргэдэ ажаллана. Анха түрүүн энэ түб Хяагта хотодо байһан аад, 2011 онһоо Сүбэгтэ отог руу нүүжэ ерэһэн юм. Хяагтын түбэй дэргэдэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда ошоһон үхибүүдтэ зорюулагдаһан хүшөө байһан юм. Тиихэдэ энэ түб иишэ зөөжэ ерэхэдээ, тэрэ хүшөөгөө баһал иишэнь асаржа, эндээ  бодхоогоо. Тэрэнэй хажуугаар ТОС-ой хүсөөр нютагаа болбосон түхэлтэй болгохын түлөө ехэхэн ажал ябуулагдана, үхибүүдэй наадаха талмайнууд һайжаруулагдана, Сүбэгтэ отогой урда оршодог «Бомбоодой» аршаан саг зуура сэбэрлэгдэнэ. Энэ ТОС хэдэн жэлэй туршада уласай бюджедһээ грант шүүжэ, тэрэ мүнгөөрөө оёхо, хүбөөлхэ машинануудые, ехэшүүлдэ болон үхибүүдтэ сценическэ хубсаһа оёхо бүд гэхэ мэтые абаһан байна. Түбэй үхибүүдэй гараар бүтээһэн зүйлнүүд, һахюуһанууд сэрэгэй тусхай ябуулгада  хабаадажа байһан сэрэгшэдтэ эльгээгдэжэ байдаг. Мүнөө дээрээ «Добрый» гэһэн ТОС ажалаа замхангүй ябуулһаар, урдань үшөөшье олон түсэбүүд хараалагдана.