Общество

«Илалтын трамвай»

14 мая 134Гоёогдонхой трамвай 2-дохи шэглэлээр ябаба. Трамвайда һуугшад А.П. Вагжановай нэрэмжэтэ Соёлой байшангай зүжэгшэдтэй хамта дайнай үеын дуунуудые шагнаа, өөһэдөөшье дуулаа. Энэ хэмжээ ябуулга 2012 онһоо үнгэргэгдэнэ, тэрэ хотын ажаһуугшадта ехэтэ һайшаагдадаг юм. Трамвай соо ороһон хүн бүхэн зүжэглэмэл тоглолтын хабаадагша болоо.Зүжэгшэд жэл бүри шэнэ, һонин юумэ бэлдэдэг. Энэ удаа тэдэнэр хотынгоо ажаһуугшадые дайнай үеын оршон руу «оруулжа», тэрэ сагай геройнуудтай танилсуулба.