Общество

Ойн баярай медальнууд

14 мая 134


1979 оной декабриин 25-да совет сэрэгшэд гүрэнэйнгөө эрхэ ашаг хамгаалха, уласхоорондын найрамдалай уялга дүүргэхэ зорилготой хари газар руу мордоһон. Аюултай  Афган дайнай эхилһэн үдэр 18-19-тэйхэн залуу хүбүүдэй дурасхаалда, мүн түүхын хуудаһанда уйдхартай мүр сараа үлээнхэй. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дүүрэһээр, 79 жэл үнгэрөө, гадна байгша ондо Орос гүрэнэй сэрэгшэдые Афганистанай газарһаа гаргаһан ушараар 35 жэл. Эгээл энэ ушараар һайндэрлэлгын хэмжээндэ «Афганистанай ветерануудай Оросой холбоон» гэһэн бүхэоросой ниитэ эмхиин Буряад Уластахи гүйсэдхэхы хорооной гэшүүдтэ ойн баярай медальнууд зүүлгэгдэбэ. Афган дайнай ветеранууд, баатарай үхэлөөр унаһан  сэрэгшэдэй түрэлхид, нүхэд – Булта «Хара зула сэсэг» хүшөөгэй дэргэдэ сугларжа, гүрэн түрынгөө, арадайнгаа түлөө баатаршалга гаргаһан сэрэгшэдэй мүнхэ дурасхаалые ёһолон хүндэлбэ.