Общество

«Абилимпикс» мүрысөөн

19 апреля 106Уластамнай апрелиин 16-һаа 19 болотор эрэмдэг бэетэй болон бэеын элүүрэй талаар хизаарлагдамал арга боломжотой нюурнуудай дунда мэргэжэлэй шадабариин талаар можохоорондын «Абилимпикс» гэһэн мүрысөөн 7-дохиёо үнгэржэ байна. Хабаадагшад 33 шэглэлээр мүрысэнэ. Хэмжээ ябуулгын талмайнуудай нэгэн Буряадай улас түрын багшанарай колледж болобо. Хабаадагшад эндэ 2 шэглэлээр мүрысэнэ, «Уран зурагай урлал» гэһэн шэглэлдэ оюутад хабаадана. «Һургуулиин урдахи һуралсалай хүмүүжэл»  гэһэн шэглэлдэ хотын хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй мэргэжэлтэд хабаадана. Буряад Уласай Засагай газар, Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман, «Абилимпикс» хүдэлөөн тус мүрысөө эмхидхэнэ. Тус мүрысөөн эрэмдэг болон бэеын элүүрэй талаар хизаарлагдамал арга боломжотой нюурнуудай мэргэжэлэй эхиндэ, бэеэ харуулгада, шадабарияа  дээшэлүүлгэдэ  туһална, мүн лэ досоонь этигэл, найдабари түрүүлнэ гээшэ.