Общество

«ҮЗЭсХЭЛЭНтэ БУРЯАД». Һуралсал эхилбэ.

19 апреля 108

Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёлой эблэл «Буряад ТВ» субагтай хамта «ҮЗЭсХЭЛЭНтэ Буряад» гэһэн шэнэ түсэл дээрэ хүдэлһөөр, хабаадагшадынь буряад хэлэ үзэлгын түрүүшын алхамуудые хэжэ эхилэнхэй.  Түсэлэй гол зорилгонь хадаа 15 хабаадагшые 2 һарын туршада яряанай буряад хэлэндэ һургалга болоно. Хабаадагшад 3 бүлэгтэ хубаараа, тэдэниие 3 бэрхэ заабаришад дахалдуулха юм. Бүлэг бүхэн заабаришанайнгаа обогоор нэрлэгдэнхэй. Бүлэг бүхэндэ долоон хоногтоо 3 хэшээл үнгэргэгдэнэ, хэшээл бүхэниинь 2 сагай туршада үргэлжэлнэ. Заабаришадай буряад хэлэндэ һургаха онол аргануудынь онсо илгаатай.«Үзэсхэлэнтэ Буряад» гэһэн дамжуулга харагшаднай зунай эхин һарада хараха аргатай. Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёлой эблэлэй, «Буряад ТВ» субагай сүлжээ холбонуудта орожо, түсэлэй ябасые адаглажа байха аргатайт.