Общество

«Байгалай загаһа барилга – 2024»

1 апреля 74

Манай орон дотор жэлһээ жэлдэ үнгэргэгдэжэ байдаг  эгээл ехэ хэмжээ ябуулгануудай нэгэндэ бүхыдѳѳ 257 бүлгэм хаба шадалаа туршаба. Жэл бүхэндэ фестиваль мэдээжэ боложо, үбэлэй сагта загаһа бариха дуратайшуул улам олошорно. Тиихэдэ Бурятмяспром бүлгэмэй гэшүүн –  Камиль – хэды жэлдэ жолоошон боложо ерэдэг байһан аад, мүнѳѳ миин лэ хараад һуухагүй, хабаадаха гэжэ шиидэбэ. «Эдир загаһашан» гэһэн үхибүүдэй мүрысөөн жэл бүхэндэ олоной һонирхол ехээр татана. Энэ удаа 90-ээд үхибүүд хабаадаа. Тэдэнэрэй хэды арга шадалаа туршабашье, нэгэшье загаһанай баригдаагүйнь харамтай.  Тиигээшье һаа, эдир загаһашад гомдожо байнгүй, энэ хэмжээ ябуулга тэдэндэ ехэтэ һайшагдаа гэжэ тэмдэглээ. Загаһа барилгаһаа гадна, фестивалиин эмхидхэлшэд харагшадтаа ехэ һонирхолтой программа бэлдэһэн байна. Энэ үргэн хэмжээ ябуулгада Буряадаймнай мэдээжэ дуушад, зохёохы бүлгэмүүд сугларагшадтаа һайхан тоглолто дурадхаа. Фестивалиин эгээ хүндэтэй айлшан тухай хэлэхэ болобол, энэмнай Оросой арадай зүжэгшэн Дмитрий Певцов байгаа. Тэрэ гитара дээрэ наадажа, дуунуудые дуулажа, бултаниие баярлуулаа. Тэрэ загаһа барилгаар ехээр һонирходоггүйшье һаа, энэ фестивальһаа ехэтэ  бахархаһан байна. Байгша 2024 оной «Байгалай загаһа барилгада»  эхэнэрнүүдэй 39 бүлгэм хабаадаа, энэ хадаа тус мүрысѳѳнэй рекорд болоно. Бүлгэмүүд дүн хамта 15 килограмм загаһа баряа. Фестивалиин түүхэдэ Улаан-Үдын «Леди Бур» гэһэн эхэнэрнүүдэй бүлгэм 811 грамм загаһа барижа, түрүүшынхиеэ илагшадай тоодо ороһон байна. Илагша бүлгэмдэ УАЗ «Патриот» унаагай түлхюур барюулагдаа. Энэ фестиваль, үнэхѳѳрѳѳшье, ганса загаһа барилгын бэшэ, үшѳѳ нэгэдэлэй болон нүхэсэлэй һайндэр болоно гэжэ тэмдэглэхэ шухала.