Общество

Дүгжүүбын хурал

9 февраля 110

Сагаалган хадаа гурбан шухала үдэртэй: орожо байһан Шэнэ жэлэй урдахи хоёр, Шэнэ жэлэй түрүүшын үдэр. Сагаалганай эхилхэһээ урид монгол һарын 29-эй үдэртэ дасан бүхэндэ Дүгжүүбэ хурал хурагдадаг гээшэ.

Тиихэ зуураа, хүн бүхэн ухаан бодолоо, бэеэ арюудхана. Энэнь бузарһаа һалаба гэһэн удхатай юм. Энэ галаар хамаг муу юумэн дэгдэбэ гэжэ тэдэ этигэжэ мүргэдэг, тиимэһээ энэ хуралда олоороо ябадаг заншалтай.
  
Энэ хурал муу муухайн хүсэ һуларуулна, харин хүндэ шэнэ хүсэ нэмэнэ ха юм. Тиимэһээ хүнүүд энэ наһандаа булта буян үйлэдэхые оролдожо ябаха ёһотой болоно гэжэ бодомоор.

Энэ үдэрнүүдтэ хорёо хотоёо, гэр байраяа сэбэрлэхэ, бог нобшоёо хаяхаһаа гадна, һанаа бодолоо, сэдьхэлээ сэбэрлэн арюудхаха ехэ шухала. Гомдол голхорол, уур сухал, уй гашуудал гэхэ мэтэ мэдэрэлнүүдые хуушан жэлдээ орхижо, бусадыешье, өөрыгөөшье хүлисэгты! 

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!