Үе саг | Времена

Саян Цымпилов. Эжытэеэ, дүү басагантаяа гурбуулаа " Алтарганада" эрхимлэһэмди.

30 мая 2022 667

" Үе саг" дамжуулга соо: Зүдхэли һайхан тоонтотой бэлигтэй дуушан, буряад арадай, оперын болон эстрадын дуунуудые адли тэгшэ уярмаар гүйсэдхэдэг Саян Цымпилов эжы аба, түрэл нютаг, зохеохы зам ,ажал хэрэг ,аялга дуунууд, гэр бүлэ тухайгаа хөөрэнэ.

В программе "Үе саг" солист Бурятского государственного театра оперы и балета, преподаватель музыкального колледжа Саян Цымпилов о малой родине, родителях, семье, творчестве, песнях, спектаклях, друзьях.