Культура

Буян үйлэдэлгын үдэшэ

9 марта 2023 332

Буряадай оперо болон баледэй театрай байшанда Яруунын аймагай нютагай эблэлэй буян үйлэдэлгын үдэшэ үнгэрһэн байна. Энэ хэмжээ ябуулга Сагаалганай болон Уласхоорондын эхэнэрнүүдэй үдэртэ тудалдан үнгэржэ, тэндэ сугларһан зон бэе бэетэеэ дулаан үгэнүүдээрээ андалдаба.

Мира Скуратова, ХАБААДАГША

«Нютагаархидаараа уулзажа, золгожо байхада, ехэ зохид байна. Сагаймнай байдал түргэн лэ һайн болог лэ, муу юумэн зайлан ошог, һанаагаа хуу һайн тээшэнь табяад лэ байя гэжэ хэлэхэ байнаб»

Эндэ Яруунын аймагай ажаһуугшад болон зохёохы бүлгэмүүд сугларһан байна. Тэдэ хэд бэ гэбэл, дуу, хатарай «Ярууна» болон «Аялга», аман зохёолой «Лёнхобо», хатарай «Ая-Ганга» гэхэ мэтэ бүлгэмүүд.

Буянто Дамбаев,

«ЛЁНХОБО» ГЭҺЭН АМАН ЗОХЁОЛОЙ АНСАМБЛИИН ГЭШҮҮН

«Аймагай конкурснуудта хабаадажа, түрүүшын һуури эзэлээд, Гэсэр болооб, тиихэдэ багшанарай Сагаалганай болоходо, тэндэ мүн лэ хабаадажа, хоёрдохи һуури эзэлээбди, тиихэдэ мүнөөдэр хадаа сэрэгшэдтээ туһа болгон тоглолто үнгэргэжэ байнабди. Бидэ, «Лёнхобо» ансамбль, сценкэ харуулнабди, би тэндэ сэрэгтэ ошоноб гэжэ нааданаб».

Энээнһээ гадна, февралиин 8-һаа нютагайнгаа сэрэгшэдтэ туһа болгон суглуулжа эхилһэн мүнгэн тэдхэмжын дүн гаргагдаа.

Абида Жамсуев,

ЯРУУНЫН АЙМАГАЙ ЗАХИРГААНАЙ ТОЛГОЙЛОГШЫН ОРЛОГШО

«Манай Яруунада, Улаан-Үдэдэ ажаһуудаг нютагаймнай зон хуу шадахысаа мүнгэ суглуулба гээшэ ааб даа. Мүнөөдэрэй марафондо 3 миллион гаран түхэриг суглараа гэжэ Яруунымнай Толгойлогшо Чингис Мункоевич хэлэбэ. Тиигээд тоглолтын һүүлээр мүнгэ суглуулган дүүрэхэ, энэ мүнгэн сэрэгэй тусхай операцида хабаадажа байһан манай нютагай хүбүүдтэ туһа боложо үгэхэ болоно.»

Тиихэдэ энэ хэмжээ ябуулгада үшөө «Еравна Вместе» гэһэн узэсхэлэн дэлгэгдэһэн байна. Энэ үдэшэдэ бүхыдөө 600 шахуу Яруунын аймагай ажаһуугшад сугларһан байна.