Спорт

Самбо барилдаагаар тэмсээн

21 мая 163


Майн 18-да Улаан-Υдэ хотодо самбо барилдаагаар уласхоорондын мүрысөөн ʏнгэрбэ. Тэндэ Буряад ороной тамиршад Алдар Намсараев Константин Подойницын хоёр бүхэшүүл хаба шадалаа туршалсажа, илагшад боложо тодорбо. Бʏхы дээрээ мүрысөөндэ 7 гʏрэнэй тʏлɵɵлэгшэд хабаадаа, тиихэдэ мʏрысɵɵн ехэ ʏндэр хэмжээндэ ʏнгэрһэн байна. Мүрысөөнэй 14 хабаадагшад мʏнгэн шангуудта хʏртэбэ. Илажа гарагшадта мʏн лэ абаргын бʏһэнүүд зүүлгэгдэһэн байна.