Политика

6-дахи зарлалай дүнгүүд

18 апреля 84


Улаан-Үдэ хотын hунгамалнуудай 6-дахи зарлалай Зүблэл 5 жэлэйнгээ ажалай дүнгүүдые согсолбо. Хотын һунгамалнуудай түрүүлэгшэ Чимит Бальжинимаевай тэмдэглэһээр, энэ хугасаа соо нилээд ехэ ажал хэгдэһэн байна. 5 жэлэй туршада тойрогуудайнгаа ажаһуугшадтай һунгамалнууд таһалгаряагүй ажал ябуулаа. Энэ хугасаада 50 сесси үнгэргэгдэжэ, элдэб асуудалнуудаар 499 шиидхэбэри абтаад, тэдэниие бэелүүлхэ талаар ехэ ажал ябуулагдана гэжэ Чимит Бальжинимаев хубаалдаба. Зүблөөн дээрэ һунгамалнуудай Зүблэлэй хороонуудай түрүүлэгшэнэр ажалайнгаа дүнгүүд тухай элидхээ. Тэрэ тоодо барилгын, газар хэрэглэлгын хорооной түрүүлэгшэ Василий Цыремпилов. 5 жэлэй туршада тус хороон  гуримшуулгын –  хуули ёһоной олон шиидхэбэринүүдые хаража үзэһэн, баталһан,  хотын барилгын ба газар хэрэглэлгын генеральна (ехэ) түсэб нэгэнтэ бэшэ зүбшэн хэлсэгдэһэн, хубилалтанууд оруулагдаһан байна. 6-дахи зарлалай һунгамалнууд олон һалбаринуудай ажал ябуулга шалгаа. Жэшээлхэдэ, харгы барилгын, хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй, һургуулинуудай ажал хүдэлмэри саг үргэлжэ хинагдажа, шалгагдажа байгаа. Тиигэжэ эмхи зургаануудай хүдэлмэриин шанар, ашаг үрэ дээшэлээ, эдэнэй ажалай талаар гомдол, зарга бариха ушарнууд үсөөрөө. Тус үргэдхэмэл зүблөөндэ хотын захиргаанай толгойлогшо Игорь Шутенков, Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын уялгануудые саг зуура дүүргэгшэ Татьяна Мантатова, Буряад Уласай Засагай газарай  Түрүүлэгшын орлгошо Алдар Гулгенов гэгшэд хабаадажа, үгэ хэлэбэ. Байгша оной сентябриин 8-да хотын зүблэлдэ шэнэ, 7-дохи зарлалай һунгалта болохо. Олохон һунгамалнууд өөһэдынгөө кандидатура дэбжүүлээд байна. Зүблөөнэй түгэсхэлдэ Буряад Уласай Засагай газарай, Арадай Хуралай, хотын захиргаанай болон хотын һунгамалнуудай Зүблэлэй Баярай бэшэгүүд, Хүндэлэлэй грамотанууд һунгамалнуудта, хотын Зүблэлэй аппарадай хүдэлмэрилэгшэдтэ барюулагдаа.