Экономика

Мал эмнэлгэ тухай

7 июня 142

Нёдондо сентябриин нэгэнһээ мал болон амитадые заабол тэмдэглэжэ танюуһатай болгохо  гэһэн хуули хүсэндөө ороһон юм. Буряад Улас дотор мүнөө 377 мянган эбэртэ бодо мал тоологдоно. Тиин сентябриин нэгэн болотор бултыень тэмдэглэжэ танюуһатай болгохо шухала. Улас дотор мал эмшэлхэ мэргэжэлтэд дутана. Мүнөө дээрээ бүхыдөө 650-аад хүдэлмэрилэгшэд ажаллана гээд тэмдэглэлтэй. Харин иимэ байдал усадхаха зорилготой Уласай Мал эмнэлгын хүтэлбэри Хүдөө ажахын академи болон Ербановай нэрэмжэтэ колледжтай хамтаран түлөөһэгүй һууринуудые бэлдэжэ, ерэхэ һуралсалай жэлдэ оюутадые абаха ажал ябуулжа эхилээ. Ербановай нэрэмжэтэ колледждо ветеринарна фельдшер мэргэжэлэй шэглэлдэ 50 бюджетно һуури үгтэхэ. Тэрэнэйнь 25-нь тусхайтаар ямар нэгэн газарһаа орохо аргатай байха. Тиин тус мэргэжэлнүүдээр  һураха хүсэлтэй дунда һургуули түгэсхэгшэд байбал, эртээнһээ мэдээсэл абажа, хандахада болоно.