Экономика

Нооһоор урлалга

21 февраля 125


Зэдын аймагай Армаг нютагай ажаһуугшад нооһоор элдэб һонирхолтой бүтээлнүүдые урлана. 2019 ондо эндэхи һургуулиин захирал Лариса Раднаева Улаан-Үдэ хото руу Монгол Уласай уран гартанда ошожо, энэ һургуули гараһан байна. Тиигэжэ гэртээ бусаад, һурагшадаараа дүй дүршэлөөрөө хубаалдан, нооһо даралгын урлалай ёһо гурим харуулжа эхилээ. 
2021 ондо ниигэмэй эрхэ нүхэсэл баталалгын хэлсээнэй ашаар тусхай түхеэрэлгэ абаад, хонинойнгоо нооһо даража  һураһан байнад. Мүнөө дээрээ эдэнэр хуурай болон нойтон нооһо даралга хэрэглэнэ. Ехэнхидээ нойтон нооһоор зүйлнүүдые бүтээдэгбди гэжэ багшанарынь тэмдэглэнэ. Шабинартаа саашань дамжуулха, залуушуулайнгаа һонирхол татаха–эдэнэй гол зорилгонууд болоно.
 Үхибүүд болон багшанарайшье нооһоор урлалгые ехэл һайхашаадагынь эли. Тэдэнэр нооһоор бүтээгдэһэн элдэб гарай бэлэгүүдые, нааданхайнуудые, хубсаһа болон гутал бүтээдэг болонхой. Иимэ шухала, удхатай ажал нютаг дээрээ ябуулжа байхадань ехэл һайшаалтай.