Культура

Хяагтын музей

24 мая 150

Хяагтын Обручевай нэрэмжэтэ хизаар ороноо шэнжэлэлгын музей уласаймнай, мүн лэ Үбэр-Байгалай эгээн урданай музей гэжэ тоологдодог. Музей дотор 16 экспозици бии, тэдэнэй нэгэ таһагынь хадаа Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда зорюулагдана. Хяагтын аймагһаа 13 мянга гаран хүн дайнда ошоһон, тэндэһээ оройдоол 3 мянганиинь бусаһан юм. Музейн ажалшад сэрэгшэ бүхэнэй нэрэ солые мүнхэлхэеэ оролдожо, тэдэнэй фото зурагуудые, шагналнуудые, орден, медальнууд ба бэшэгүүдые  энэ таһагта дэлгэнхэй. Эндэ шухала һуури Халхин голой байлдаанда хабаадаһан пулемёт, үшөө тиихэдэ Советскэ Союзай Герой Владимир Борсоевой хубсаһан эзэлнэ. Оршон үеын түүхын сагай эрилтээр үдэр бүхэндэ хубилхада, энэ музейдэ Советскэ Союзай Геройнуудай нэрэнүүдтэй мүнөө үеын Геройнуудай нэрэнүүд баһал  мүнхэлэгдэнэ.  Музей 1890 ондо байгуулагдаhан түүхэтэй. Тэрэ гэһэнһээ хойшо музейн жасада 120 мянга гаран бүтээлнүүд суглуулагдажа хадаглагданхай. Эндэ Орос, Хитад гүрэнүүдэй хоёрой хоорондын худалдаа-наймаанай хэрэгсэлнүүд, хизаар ороноо шэнжэлэлгын номууд, зурагууд болон  бурханай дүрсэнүүд, дасанда хабаатай зүйлнүүд, хасагуудай ажабайдал гэхэ мэтэ үргэнөөр дэлгэгдэнхэй.