Культура

«Хүгшэн эжыдээ»

17 апреля 116Энэ хадаа Вячеслав Дурненков болон Юрий Алесин гэгшэдэй "На деревне к бабушке" гэһэн пьесээр табигдаһан уянгата комеди болоно. Эндэ гансаардалга, хүндэ хэрэгтэй байха хүсэл, дундуур наһанай хүүгэдэй һайн хэрэгүүдые үйлэдэхэ эрмэлзэл, дүтынхидэй болон ондоошье хүнүүдэй түлөө һанаагаа зоболго харуулагдана.Тус зүжэг хадаа Буряад театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Саян Жамбалов Орос Уласта соносхогдоһон Гэр бүлын жэлдэ зорюулжа табиба.«Хүгшэн эжыдээ» гэһэн зүжэг апрелиин 19-дэ үдэшын 6 хахад сагта, апрелиин 20-до үдэшын 5 сагта Буряад театрай тайзан дээрэ дурадхагдана гэжэ һануулнабди. Биледүүдые Буряад театрай сайт дээрэһээ худалдан абахада болохо. «Пушкинай карта» хэрэглэхэ арга мүн лэ бии.