Культура

«Поющее детство»

1 апреля 74

Хотодомнай 5-дахи Уласхоорондын Байгалай  дуушадай «Поющее детство» гэһэн мүрысөөн үнгэрбэ. Эндэ хэдэн можо нютагуудай наһанай зэргэ шатада  хубаарилагдаһан 39 бүлгэм 100 мянган түхэриг шанда хүртэхын түлөө мүрысэбэ. Мүрысөөндэ уласай, Эрхүү можын, Үбэр-Байгалай хизаарай, Новосибирск, Томск хотонуудай, Хитад болон Монгол гүрэнүүдэй бүлгэмүүд хабаадаа. Тус мүрысөөндэ дуушад очно гуримаар хабаадаа, мүн лэ  зарим бүлгэмүүд видео буулгабаринуудаа эльгээһэн байна. Мүрысөөндэ үхибүүд наһанай гурбан зэргэдэ хубаарилагдажа, дуунуудаа  гүйсэдхөө. Тус мүрысөөнэй гол зорилгонь хадаа хоорой урлал хүгжөөхэ, академическэ гүйсэдхэлгын заншал сахиха, бэлигтэй үхибүүдэй бүлгэмүүдые  дэмжэхэ, хоорой дуушадай, хүгжэм болон хүгжэмшэдые ударидагшадай  мэргэжэлэй хэмжээ дээшэлүүлхэ гэһэн удхатай байгаа.