Культура

Буряад театрай ехэ заһабари

15 ноября 2023 206

Байгша оной мартын 1-һээ августын 31 болотор Буряад театрта ехэ заһабари хэгдэжэ дүүрэһэн байна. Энэ заһабарида Буряад Уласай Соёлой яаман «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ тус театрта 26 гаран млн түхэриг һомолоо.

Харагшадай заал соохи 400 һууринууд, хушалта, эрэмдэг зоной болон эрэшүүлэй жорлон, зүжэгшэдэй болон театрай ажалшадай бэеэ угааха газар, тиихэдэ театрай видеоадаглалга болон газаа талын гэрэлтүүлгэ шэнэлэгдэһэн байна. Байшан гансашье оршон үеын светодиодна түхеэрэлгын ашаар гоёогдоо бэшэ, мүн лэ эндэ театрта харуулагдаха зүжэгүүдэй зар дамжуулагдажа байха юм.

Соёлой сайдай тэмдэглэһээр, уластамнай 1000 гаран соёлой эмхи зургаанууд тоологдоно, тэдэнэй 300-дань ехэ заһабариин ажал хэгдэжэ эхилхээр хүлеэгдэнэ. Бүхыдөө табан жэлэй туршада 162 соёлой эмхи зургаан заһабарида ороод байна. 

Завершен капитальный ремонт Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева. На модернизацию было выделено свыше 26 млн рублей.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!