Культура

Буян үйлэдүүлгын хэмжээ ябуулга

8 сентября 2023 137

 Энэ зурагһаа гадна үшөө 100 гаран зурагууд табигданхай. Тэдэнэй зариман энээнһээ урид хаанашье табигдажа үзөөгүй. Эдэ зурагуудые зохид үнэ сэнгээр абажа болохоор. Ороһон мүнгэниинь хадаа сэрэгэй тусхай ябуулгада хабаадагшадта туһа боложо ошохо юм. Түрүүшээр худалдан абагшадай дунда уласай Толгойлогшын хани нүхэр Ирина Викторовна байба. Буряад Уласай Соёлой сайдшье һайхашааһан хоморой зураг өөртөө худалдан абаа.  Буян үйлэдүүлгын хэмжээ ябуулга октябриин 15 болотор үргэлжэлхэ. Буряадай уран зураашадай холбооной байшанда (Куйбышевэй гудамжа, 20) хаягаар зурагуудые хаража, худалдан абажа болохо. Зурагуудые үшөө онлайн аргаар дэлгэсэй зураг дээрэ харуулагдаһан хаягаар абахада болохо( https://minkultrb.ru/catalog/aczia/ ).  Эндэ сугларһан мүнгэн сэрэгэй тусхай ябуулгада хабаадагшадта туһа боложо ошохо гэжэ һануулнабди. 

Союз художников объявил благотворительную акцию. Художники представили свои картины, которые каждый сможет купить по приемлемой цене. Вырученные деньги будут направлены в помощь ребятам, участвующим в СВО.