Буян үйлэдэлгын үдэшэ

Буряадай оперо болон баледэй театрай байшанда Яруунын аймагай нютагай эблэлэй буян үйлэдэлгын үдэшэ үнгэрһэн байна. Энэ хэмжээ ябуулга Сагаалганай болон Уласхоорондын эхэнэрнүүдэй үдэртэ тудалдан үнгэржэ, тэндэ сугларһан зон бэе бэетэеэ дулаан үгэнүүдээрээ андалдаба. Мира Скуратова, ХАБААДАГША «Нютагаархидаараа уулзажа, золгожо байхада, ехэ зохид байна. Сагаймнай байдал түргэн лэ һайн болог лэ, муу юумэн зайлан ошог, һанаагаа хуу һайн тээшэнь табяад лэ байя гэжэ хэлэхэ байнаб» Эндэ Яруунын...

Новости