“Танхим-сантим”... Энэмнай юун байгааб – зорюута, зониие хүхеэхэ гэжэ Сергей Бальжанов һанаашалаа гү, али дамжуулга хүтэлэгшэ айлшан хоёр бэе бэеэ ойлгобогүй гү? Энэ дамжуулгын удаа хэн юундэ Сергей Дондоковичто добтолхо, “халдаха” һанаатай байгааб?
Баир Бальжиров жэл тооной үнгэрөөд байхада дахинаа “Аса” дамжуулгын айлшан болобо.

"Танхим-сантим"... Что это было - специальный перфоманс от Сергея Бальжанова или ведущий и герой друг друга не услышали? Кто и зачем даже собирался напасть на Сергея Дондоковича после выхода того ролика? Баир Бальжиров спустя почти год снова в программе "Аса".