Нина Артугаева - Буряад Уласай Арадай поэт. 2021 ондо “Жэгүүртэ хүлэг” дамжуулгымнай сэнхир дэлгэсэдэ гаража эхилхэдэ түрүүшын айлшадай нэгэн болоhон Нина Артугаева мүнөө манай ойн баярта зорюулагдаhан тусхай дамжуулгада ерэжэ, жэл соо болоhон hoниноо хөөрэбэ, шэнэ номтойгоо танилсуулба.

Нина Артугаева - гостья одного из наших первых выпусков передачи “Жэгүүртэ хүлэг” 2021 года, поделилась своими новостями за прошедший год и презентовала свою новую книгу.