1. Байгал-Амарай гол шугамай 50-жэлэй ойн баяр
2. Ёохорой һүни
3. Г. Цыбиковэй аяншалга тухай  
4. «Большие гастроли»