Хайлар хотодо үнгэржэ байһан Уласхоорондын "Barhu cup 2024" мүрысөөнэй хүндэтэ айлшан Базар Базаргуруев.

Базар Базаргуруев почетный гость международного турнира "Barhu cup 2024" г. Хайлар КНР