1. БАМ-ай 50 жэл ойдо зорюулан
2. Харгын аюулгүй байдал сахигшад
3. Ойн баярай хуралдаан        
4. Асуудалта наадан