1.    Амаралгын сэсэрлигүүдые шэнэлгэ
2.    Арадтаа суута хүбүүн
3.    Буддын шажанай хуралдаан
4.    Сагаалганай хэмжээ ябуулганууд
5.    Гар тулалдаагаар мүрысөөн
6.    Барилдаанай түбэй нээлгэ