Жэл бүхэндэ январиин һүүлэй гарагай зургаанда дэлхэйн элдэб орон нютагуудта «Ажал дээрэ зугаа нааданай удэр» тэмдэглэгдэдэг. Хотымнай ажаһуугшад энэ үдэр тухай мэдэхэ гү, үдэр бүриин нэгэ янзын ажалһаа сүлѳѳлэгдэхын тула юу хэдэг бэ гэжэ ээлжээтэ дамжуулгада хараарайт.

В последнюю пятницу января в разных странах мира отмечают День веселья на работе. Знают ли горожане про этот день и что делают, чтобы разгрузиться от ежедневной, монотонной работы, узнаете в новом выпуске.