«Би томо болооб» гэһэн ээлжээтэ дамжуулгада айлшаар ерэһэн Туяна Лайдапова дангина басаган түрэл хэлэн дээрээ мэдэсэ, шадабарияа харуулаа.

В очередном выпуске программы «Би томо болооб» наша маленькая участница Туяна Лайдапова показала свои способности и любовь к родному языку.