1. Багшанарай августын хуралдаан
2. «Сахали. Байгалай домогууд»