Багшын ажал хүндэшье, хүндэтэйшье. 30 -аад жэлэй туршада Баунтын аймагта буряад хэлэ заажа ябаhан Наталья Будаева мүн залуу мэргэжэлтэн Анжела Цыренжапова хоерой ажаябуулгатай танилсалга. Буряад Уласайнгаа буряад хэлэнэй бэлигтэй багшанар тухай “Багшын алдар” гэһэн шэнэ дамжуулга бэлдэжэ эхилээбди.

“Багшын алдар” – это новый проект на канале “Буряад ТВ”. Цикл познавательно – образовательных программ о бурятском языке, его развитии, проблемах изучения, об учителях бурятского языка, культуре и традициях бурятского народа.