Talk-тэй хүн

Talk-тэй хүн. Туяна Лыгденова

15 июня 2021 1747

Дамжуулга соо: Туяна Лыгденова @tuyana_lygdenova зохёохы ажалайнгаа шэнэ шата, поэзи, ковид эбэшэнтэй тэнсэлгэ, эмшэдэй аша үрэ тухай хөөрэнэ.  

В программе: Туяна Лыгденова о новом витке творчества, работе в штабе по ковиду, поэзии и героизме наших врачей.

Хүтэлэгшэ @nikolaybaneev

Дэлгэсэй зураг буулгагшад @namzhilon.alexander  @shcherbak_03

Гэрэл зураг хабсаргагша
@zhagi_di

Эрхилэгшэ @gerelmatarbaeva

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official