1.Дурасхаалай үдэр
2. Уласхоорондын хуралдаан
3. Хүнгэлэлтэтэй түлбэри
4. «Ангара–дочь Байкала»