Үе саг | Времена

"Сагаан турлааг" рок - бүлгэм. Түнхэнэй аймагай нютаг бүхэндэ хүүгэдэй рок- бүлгэмүүд бии болохонь.

1 июля 2022 563

"Үе саг" дамжуулга соо: "Сагаан турлааг" рок-бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Доржо Зандеев рок-хүгжэм, зохеохы зам, хүүгэдэй дунда ажал ябуулга, урилдаан болон фестивальнууд , түсэбүүд тухайгаа хөөрэнэ.

В программе "Үе саг" руководитель бурятской рок-группы " Сагаан турлааг " Доржо Зандеев о становлении группы, творчестве, гастролях, конкурсах и фестивалях, Викторе Цой , о работе с подростками- будущими рокерами.