Дамжуулганууд

The Buryad Show

Буряадай түрүүшэнхи ток-шоу. «Буряад ТВ» субагай гол дамжуулга. Студи соо айлшад ерэжэ, Баярма Раднаеватай эгээл һонирхолтой мэдээсэлнүүдтэйгээ хубаалсана. Дамжуулга буряад болон ород хэлэн дээрэ ябуулагдана.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Анхарагты! Түрүүшынхиеэ теле-эфиртэ «Show Today» наадан буряад хэлэн дээрэ!

Бултанда мэдээжэ зугаасуулгын тэмсээн 5 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэхэнь. "Буряад ТВ" субагай ажалшад "Буряад үнэн" сониной ажалшадай урдаһаа! Хэниинь түрүүлжэ гарахаб?

The Buryad Show
17 апреля 2022 726