Арадай дуун

Арадай дуун. Виктория Самбуева. Хяагтын аймаг

10 июня 2022 534

«Баатар-Дангина гэжэ мүрысөөнһөө эхилжэ дуунда дуратай болооб»

Хяагтын аймагта арадай дуу дуулалга яажа хүгжэнэб? Ятаг дээрэ наадан болон ургажа ябаһан хүүгэдые яажа арадай урлалда дурлуулха тухай.

Как развивается народное пение в Кяхтинском районе? Об игре на ятаге и том, как пробудить интерес подрастающего поколения к народному творчеству.