Зүб/буруу

Зүб/буруу. Сагаалганаар али Сагаалганай амар мэндэ?

4 февраля 2022 574

Урданай буряадууд «Сагаалганаар» гэжэ амаршалдаггүй байгаа. Юун гэжэ харин хэлэдэг һэн бэ? Манай дамжуулга соо.

Зүбшэлэгшэ – Бабасан Цыренов хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор, профессор
Хүтэлэгшэ - Зундыма Гомбоева @zundyma  
Зураглаашад – Андрей Дармаев@andreydarmaev, Александр Чойбсонов @kudarinsky, Валерий Дамбаев @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша - Булат Абидуев @bulat_abiduev
Soundtrack – Хэшэкто Бодиев @kheshekto
Эрхилэгшэ – Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ  Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva  
Буряад ТВ, 2022 он @buryad.tv.official
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #зүббуруу