Хурамхаанай аймагай байгуулагдаһаар 80 жэлэй ойн баяр тэмдэглэгдэбэ! Нютагай баян түүхэ ба амжалтануудые харуулһан, өөрсэ  хэмжээ ябуулгануудаар дүүрэн удха шанартай үдэр тухай фильм.  

Курумканскому району 80 лет! Фильм о знаменательном дне, наполненном уникальными мероприятиями, отражающем богатую историю и достижения района.