«Иимэ мэргэжэл бии...» ХАРГЫН ХАРУУЛАЙ АЛБАН | ОДИН ДЕНЬ С ДПС

4 июля 53

Оросой Холбоото Уласай Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай харгын аюулгүй байдалай албанай  байгуулагдаһаар 88 жэл болобо . Тэдэнэй ажал тухай ээлжээтэ дамжуулгада.


Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России исполняется 88 лет. О  работе госавтоинспекции РБ, смотрите в новом выпуске.