Үндэһэн хубсаһа оёлго гээшэ арадаймнай соёл сахин хүгжөөлгын түсэлэй нэгэ шэглэл болоно. Загарайн аймагай Нарин Асагад һууринай «Тоонто» гэжэ ТОС энэ болон бэшэшье олон түсэлнүүдые бэелүүлгэ дээрэ хүдэлнэ.

Пошив национальной одежды – одно из направлений проекта по сохранению национальной культуры. Этим и многими другими проектами занимается ТОС «Тоонто» села Нарын-Ацагат Заиграевского района.