ТОСхон

ТОСхон. Дээдэ Ивалга | Верхняя Иволга

18 сентября 2023 598

Дээдэ Ивалга нютагай эльгэ нимгэтэй, энэрхы сэдьхэлтэй ажаһуугшад үдэр бүри эндэ сугларжа, сэрэгшэдтээ дулаан хубсаһа хунар болон бусадшье зүйлнүүдые оёно.

Помогаем своим. С самого начала СВО волонтеры буддийского университета активно помогают военнослужащим.