Дайшалхы самбаар Европын абарга Алдар Намсараев болон тэрэнэй нүхэд тиимэшье хүнгэн бэшэ асуудалнуудта харюусажа шадаха гээшэ гү? Шэнэ дамжуулгыемнай харахадаа мэдэхэт