О том, как работается на новой должности, об итогах деятельности Министерства здравоохранения за прошедший год и многом другом. Гость – министр здравоохранения РБ, зaмпpeд Пpaвитeльcтвa республики пo coциaльнoй пoлитикe Евгения Лудупова.

Шэнэ тушаалдаа хэр ажалланаб, уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай үнгэрһэн жэлэй дүнгүүд болон бусад асуудалнууд тухай. Дамжуулгын айлшан – Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо, Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова.