Нюур нюурараа

Нюур нюураараа. Раджана Будаева, Бавасан Зондуев

9 февраля 2023 467

«Арадай хүсэл» гэһэн үндэһэн соёл хүгжөөхэ талаар уласхоорондын түбэй эдэбхитэд «Баргай наадан» гэһэн үндэһэн буряад наадан болон бэшэшье олониитын ажаябуулганууд тухай.

Активисты Межрегионального центра по развитию этнокультурных и благотворительных проектов "Арадай хүсэл" о бурятской национальной игре «Баргай наадан» и общественной деятельности.