Түргэн Харюу

Бэлигто Дашицыренов | Түргэн Харюу #39

24 октября 2022 99

«Түргэн харюу» дамжуулгада айлшан айхабтар хурданаар, аргагүй энеэдэтэйгээр асуудалнуудта харюусаха ёhoтой.