Общество

Наадан Сурхарбаан 2024

1 июля 614

Мори урилдаан, бүхэ барилдаан, һур харбалга. Буряад арадай наадан энэ жэлдэ олоной һонирхол татаба. Харагшадай ба хабаадагшадай тоо жэл бүхэндэ олон боложол байхань эли. Энэ хадаа мүнөө сагта залуушуулай дунда дэлгэржэ байһан хэмжээ ябуулга гээшэ. Мүнөө жэлэй «Наадан-Сурхарбаан» заншалта ёһоороо хоёр үдэрэй туршада үнгэрбэ. Бүгэдэ арадаймнай һайндэр мори урилдаагаар эхилжэ, саашаадаа буряад арадай мүрысөөнүүдээр үргэлжэлѳѳ. Энэ  үдэр уласаймнай бүхы аймагуудһаа түлөөлэгшэд һайндэртэ эдэбхитэйгээр   хабаадаба. Шамбай шанга хубууд, басагад бэе бэетэеэ мурысэжэ, хусэ шадалаа узэлсэжэ, hайн дунгуудые харуулаа. Энэл Цыбик Максаров бүхэ барилдаанда абарга боложо, энэ тамирай янзаар эгээл шанга барилдаашан болобо. Тиихэдэ Һур харбалгаар Бальжинима Цыремпилов, һээр шаалгаар  Аламжи Дылыков илажа гарабад.  Июлиин 29-дэ Уласай ипподром дээрэ «Эрын гурбан наадан» гэһэн мүрысѳѳндэ Баир Батомункуев хоёрдохи жэлээ абарга боложо шалгараа. Мори урилдаагаар Жаргал Пурбуев эгээ шанга, бэрхэ моритой байһанаа гэршэлээ. Захаамиинай аймаг гансал һээр шаалгаар онсо илгараа бэшэ, мүн бүхы нааданай дүнгүүдээр нэгэдэхи һуури эзэлээ. Тиихэдэ хоёрдохи һуурида Ивалгын, гурбадахида-- Сэлэнгын аймагууд гараһан байна. Сурхарбаан хадаа гүнзэгы удхатай, урда сагhаа ерэhэн hайндэр гээшэ. Энэ хадаа буряад арад зоной соелой еһотойл баялиг болоно.